Optizon Avsotningsmedel

Optizon Avsotningsmedel

Optizon Avsotningsmedel 1 kg Sotmedlet som sänker dina uppvärmningskostnader och minskar sot och tjärbeläggning.

Antal

Artikelnummer

Optizon Avsotningsmedel

Lagerstatus

3-7 dagar

350 kr

inkl. moms

Beskrivning

OPTIZON är ett sotningsmedel som marknadsförs av Optimal Energi ME

Varför använda OPTIZON?

Sot kostar pengar.

Genom att reducera mängden sot och beläggningar på de värmeupptagande ytorna erhålles en högre verkningsgrad för värmeupptagning i pannan.

Sotskiktet växer snabbt.

Förbränningen i en eldstad är oftast ofullständig. Sot bildas och avsätter sig i ett snabbt växande skikt i förbränningsrum och rökkanaler. Denna sotavlagring härdas och släpper igenom allt mindre värme allt eftersom den växer. Sotet höjer rökgastemperaturen och dyrbar värme går upp genom skorstenen. Varje mm sot är dyr- ökar bränslekostnaderna med ca 5% (enligt Engergisparkommitténs undersökningar).

Optizons avsotningsmedel för rationell rengöring.

Optizons avsotningsmedel bygger på Alfreds Nobels grundrecept. Pulvret har använts under många år och bevisat att det avlägsnar sotet på ett bekvämt och effektivt sätt. Optizon minskar även risken för korrision i pannan genom att det luckrar upp de fasta beläggningarna och neutraliserar svaveltrioxiden vilket ökar pannans livslängd.

Hur fungerar OPTIZON?

OPTIZON är ett sotningsmedel baserat på Nitro Nobels grundrecept. Fungerar i alla fastbränsleeldade villapannor och kaminer. Medlet består huvudsakligen av alkalinitrater, nitriter och Mg. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. När temperaturen stegras antänds additivet och bildar en gråaktig dimma bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater.

Sulfaterna klibbar ej och bl.a. av denna orsak blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur med c:a 200C-300C. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas bort. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ned i ugnen och går då lätt att aska ur. Detta innebär att även eldstad och fönster i kaminen blir fria från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären. Vid förbränning av Optizon tillförs inga nya ämnen, som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning ex. ved och pellet. Additivet är också fritt från klorider och inte i sig själv explosivt.

OPTIZON är ett avsotningsmedel som är vidareutvecklat efter Nitro Nobels grundrecept. Sotningsmedlet fungerar i alla fastbränsleeldade villapannor, kakelugnar och kaminer. Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater och magnesium. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. Det bildas en gas bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater. Sulfaterna klibbar inte och bl.a. av denna anledning blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av

sotets/kolets antändningstemperatur. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ner i ugnen och går lätt att aska ur. Detta innebär att även luckor och eldstad blir fria från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären. Kort sagt du får en renare panna, bättre verkningsgrad och mindre korrosion. Vid förbränning av Optizon tillförs inga nya ämnen som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning. Ex. ved och pellets (kväve och kaliumoxider). Additivet är inte i sig självt explosivt, men oxiderande. Lagras torrt och inte vid temperaturer överstigande 60 grader.

Dosering

1. Vänta till kaminen eller pannan är riktigt varm.

2. Ta 2msk Optizon i ett papper, vira ihop som en ”boll”.

3. Kasta in ”bollen” i öppen låga eller på glödbädden och sänk lufttillförseln 1-2 gånger per vecka, eller efter behov.

4. Detta ger en renare panna och ett ökat värmeutbyte.

5. Håller ugn, lucka och skorsten ren från tjära och sot.

6. Minskar stoft och sotutsläpp genom skorstenen.

7. Vid kraftig tjärbildning dosera dagligen sex dagar i följd.

8. Optizon sänker dina bränslekostnader.

(1 mm sot ökar bränslekostnaden med c:a 5%).